Coaching kompetence

Ne govoriti o, živeti coaching miselnost.

 

Coahcing kompetence, ki jih učimo na naših treningih so kompetence določene s strani Mednarodne zveze coachev International Coach Federation ICF, ki tudi nekaterim našim coaching programom podeljuje mednarodno akreditacijo. Prav tako pa učimo in natančno spoznavamo mnoge etične dileme in etični kodeks, ki mu moramo biti vsi profesionalni coachi, člani ICF zvesti. Zato, ker to zagotavlja visok standard v coachingu.

Razumevanje kaj je coaching proces v primerjavi z drugimi pristopi, kot so svetovanje, mentorstvo, trening, terapija... pa je za vsakega coacha in vodje ter širšo javnost nujno, da bi preprečili zmedo na trgu.

 

Po navedbah mednarodne zveze coachev (ICF), je  coaching  "partnerstvo s klienti v premišljenem,  izzivalnem in ustvarjalnem procesu, ki kliente navdihuje, da bi povečali svoj osebni in poklicni potencial."

 

Coaching je odklepanje potencialov posameznika za povečanje njegove uspešnosti. Proces je posamezniku individualen in mu pomaga, da znanje in pot najde v sebi skozi svoje odgovore, in ne, da ga učijo oz. poučujejo, mu svetujejo. (Whitmore, 2002, str. 8).

Razvijamo »Coaching Mindsetter-je«

 

Coaching kompetence, ki jih na naših treningih in programih poglobljeno razvijamo so osnova in skelet za delo coacha. Spoznajte prenovljen ICF kompetenčni model v nadaljevanju po Mednarodni zvezi Coachev.

 

 1. Zagotavlja etične in strokovne standarde

Definicija, opis standarda: razume in v coachingu dosledno uporablja etične in strokovne standarde

 

 • V odnosu z različnimi deležniki v coachingu (klient, sponzor) izkazuje osebno integriteto, odprtost in poštenost.
 • Senzibilno (rahločutno) in z občutkom zazna identiteto stranke, njeno okolje, izkušnje, vrednote in prepričanja.
 • Jezik, ki ga uporablja, je spoštljiv in primeren relevantnim deležnikom (klient, sponzor, drugi).
 • Dosledno spoštuje ICF- etični kodeks pri svojem delu in podpira njegove temeljne vrednote.
 • Strankam zagotavlja zaupnost informacij, spoštuje dogovore in z deležniki dogovorjena pravila.
 • Pri svojem delu zagotavlja jasno ločevanje med coachingom, treningom, svetovanjem, psihoterapijo in drugimi sorodnimi storitvami in jih ustrezno komunicira.
 • V primerih, ko je to smiselno, napoti stranko k drugemu, bolj relevantnemu strokovnjaku.

 

 1. Pooseblja- uteleša (živi) coaching miselnost

Definicija, opis standarda: razvija in vzdržuje  odprto, radovedno, prožno, na stranke osredotočeno miselnost.

 

 • Svojim strankam daje priznanje in odgovornost za njihove odločitve
 • Je aktivno vpet v kontinuirano učenje, lasten osebni in strokovni razvoj svoje stroke.
 • Razvija  prakso refleksije, zrcaljenja, z namenom, da nenehno dviguje raven svojega strokovnega dela.
 • Zaveda se in je odprt za vplive kulture, konteksta in  situacije tako sebe kot drugih.
 • Samozavedanje in intuicijo uporablja v dobro svoje stranke.
 • Je sposoben razvijati in obvladovati (uravnavati) čustva sebe in drugih.
 • Na srečanje se pripravi tako mentalno kot tudi čustveno.
 • Po potrebi poišče zunanjo pomoč.

 

 1. Vzpostavlja in vzdržuje dogovore

Definicija, opis standarda: s partnerji (klient, sponzor in drugi) vzpostavi jasen dogovor o coaching odnosu, procesu, načrtih in ciljih. Dogovori se za jasne okvire dela za celoten proces kot tudi posamezno srečanje.

 

 • Pojasni, kaj coaching je in kaj ni. Opiše potek dela klientu in  vpletenim deležnikom.
 • Doseže soglasje o tem, kaj je in kaj ni primerno v tovrstnem odnosu  kaj je izvedljivo in kaj ne in opredeli odgovornosti stranke (klienta) in morebitnih ostalih deležnikov.
 • Dogovori se za smernice in ključne dejavnike, ki vplivajo na coaching odnos (logistika, honorar, urnik, razpored, trajanje, odpoved, zaupnost in vključitev drugih).
 • V dogovoru s stranko in relevantnimi deležniki vzpostavi splošen načrt coachinga in cilje.
 • V dogovoru s stranko presodi ali obstaja ujemanje stranka- coach.

 

 • V dogovoru s stranko razišče in identificira kaj natančno želi stranka doseči v tem srečanju. (Na čem želi

klient delati danes?)

 • S stranko se pogovori o tem, na kaj se želi osredotočiti, rešiti ali s čim se mora spoprijeti, da bo dosegla cilj tega srečanja. Kateri konkreten izziv je treba nagovoriti?
 • S klientom se dogovori, ali potrdi metodo merjenja napredka (merilo uspeha), uspeha za to kar stranka želi doseči v okviru procesa in tega konkretnega srečanja.
 • V dogovoru s stranko upravlja s časom in skrbi za fokus- osredotočenost.
 • Vodi proces v smeri želenega rezultata, razen, če stranka izrecno želi nekaj drugega.
 • S stranko sodeluje na način, da coaching odnos zaključita  na način, ki spoštuje in časti izkušnjo.

 

 1. Goji zaupanje in varnost

Definicija, opis standarda: V sodelovanju s stranko ustvari varno in podporno okolje, ki omogoča stranki svobodno izražanje. Ohranja odnos medsebojnega spoštovanja in zaupanja.

 

 • V sodelovanju s stranko ustvari varno in podporno okolje, ki omogoča stranki svobodno izražanje. Ohranja odnos medsebojnega spoštovanja in zaupanja.
 • Prizadeva si razumeti stranko znotraj njenega konteksta, ki lahko vključuje identiteto, okolje, izkušnje,

vrednote in prepričanja.

 • Izkazuje spoštovanje strankini identiteti, dojemanju, slogu , jeziku in temu prilagaja svoj način dela.
 • Prepoznava  in spoštuje edinstvene talente, uvide in delo stranke v procesu coachinga.
 • Ves čas stranki  izkazuje podporo, empatijo in skrbi za njeno  dobrobit.
 • Prepoznava in podpira izražanje čustev, percepcij, dojemanja, pomislekov, prepričanj in predlogov strank.
 • Dosledno zagotavlja odprtost in transparentnost , kaže ranljivost in gradi zaupnost njunega odnosa.

 

 1. Zagotavlja pristen stik in prisotnost tukaj in zdaj

Definicija, opis standarda: Je prisoten in v popolnem zavedanju. S stranko se poveže na odprt, prožen, prizemljen in samozavesten način.

 

 • Ostaja osredotočen, empatičen, dobro opazuje in se odziva
 • Kaže radovednost ves čas trajanja coaching procesa
 • Je sposoben obvladovati čustva na način, da zagotavlja prisotnost tukaj in zdaj.
 • Med  svojim delom, izkazuje samozavest tudi ko dela z močnimi čustvi.
 • Dobro se znajde v prostoru „ne vem“ (nevednost).
 • Ustvari ali omogoči prostor za tišino, premor ali razmislek

 

 1. Aktivno posluša

Definicija, opis standarda: se osredotoči na to, kaj stranka pove in tudi ne pove, da popolnoma razume pomen, kar je povedano v  kontekstu klienta in podpira strankino samo izražanje.

 

 • Upošteva strankin kontekst, identiteto, okolje, izkušnje, vrednote in prepričanja zato, da dvigne raven

razumevanja strankine komunikacije.

 • Zrcali ali povzema strankina sporočila, da zagotovi jasnost in razumevanje sporočila.
 • Prepoznava in raziskuje tisto več v komunikaciji (branje med vrsticami).
 • Opazi, prepoznava in raziskuje čustva stranke, spremembe v energije, neverbalne znake ali druge oblike vedenja.  
 • Integrira besede, ton glasu in govorico telesa, da izlušči popolni pomen sporočila.
 • Zaznava trende v vedenju in občutkih stranke med procesom, da prepozna vzorce in tematike.

 

 1. Prebuja zavedanje

Definicija, opis standarda: Z uporabo ustreznih orodij in tehnik, kot so prodorno spraševanje, uporaba tišine, metafor in prispodob, vodi stranko do uvidov in učenja.

 

 • Upošteva izkušnje strank pri odločanju, kaj bi lahko bilo najbolj koristno
 • Stranko izziva na način, da spodbudi, izzove zavedanje in uvid.

 

 • Stranko sprašuje o njenem načinu razmišljanja, vrednotah, potrebah, željah in prepričanjih.
 • Postavlja takšna vprašanja, ki pomagajo stranki raziskovati zunaj okvirov trenutnega razmišljanja.
 • Spodbuja stranko, da deli več o svojih trenutnih izkušnjah, čustvih, občutkih.
 • Opazi kaj deluje, s čim stranka napreduje hitreje.
 • Svoj pristop prilagaja potrebam svoje stranke (odgovor na strankine potrebe).
 • Pomaga prepoznavati tiste dejavnike, ki vplivajo na trenutne in bodoče vzorce delovanja, vedenja,

        čustvovanja.

 • Stranko spodbuja h generiranju idej o napredku in k razmišljanju o tem, česa je sposobna in zmožna.
 • Stranki pomaga pri „preokvirjanju“ idej, zornih kotov.
 • Odprto deli svoja opažanja, spoznanja, uvide in čustva brez navezanosti, z namenom nove učne izkušnje.

 

 1. Spremlja osebno rast posameznika

 

Definicija, opis standarda: V dogovoru s stranko spreminja (transformira) učenje in uvide v akcijo.

Ves čas spodbuja samostojnost, odgovornost in avtonomijo stranke v procesu.

 

 • Sodeluje (partnering) pri vključevanju, integraciji  tega novega zavedanja, uvida ali učenja v resnično življenje.
 • Sodeluje pri ustvarjanju ciljev, akcijskega načrta in zanesljivih ukrepov, ki integrirajo in širijo novo zavedanje.
 • Priznava in podpira avtonomijo strank pri oblikovanju teh ciljev, ukrepov, metod in odgovornosti.
 • Nudi podporo pri prepoznavanju možnih rezultatov, ki izvirajo iz teh načrtovanih ukrepov, korakov, akcijskega načrta.
 • Vabi stranko k razmišljanju, kako naprej. Kako se premakniti naprej vključno s potrebnimi viri, podporo in

         potencialnimi ovirami?

 • Sodeluje  pri povzemanju bistva učenja znotraj srečanja in med srečanji.
 • Pomembno je, da prepoznava in pohvali strank in napredek in dosežke, uspehe.
 • S stranko sodeluje pri zaključku srečanja.

 

Zato, v kolikor si želite coahcinga, naj vam bo to vodilo…da je pravi in dober coach tisti, ki poseduje vseh osem, v vsakem trenutku procesa in ne le tu in tam. Ali povedano drugače, da je v službi služenja klientu, na pravi način. Če za njim stoji še strokovna organizacija, pa toliko bolje, saj vam zagotavlja, da redno skrbi za svoj napredek. 

 

Če tudi sami želite postati Coach z mednarodno certifikacijo ICF, nas spremljajte in naše programe. Ne učimo samo kaj ampak tudi kako to razviti in to živeti. Ustvarjamo coahcing »mindseterje«.

Več o tem pa lahko najdete tudi na strani ICF kamor ste vabljeni, da se včlanite in skrbite za vaš strokovni napredek in se družite v okolju, kjer se krepi coaching miselnost.

 

Jasna Knez, Executive & Team Coach

December 2019

Cookie - Analitics
They are used to record the website's obscurity analysis and provide us with data to provide a better user experience.
Cookie - social
Cookies required for plug-ins for sharing content from social media sites.
Cookie - chat
Cookies allow you to sign up, contact and communicate through the communication plug-in on the page.
Cookie - marketing
They target targeted advertising based on past user's activity on other sites.
What are cookies?
By visiting and using the site, you consent to the use and recording of cookies.OK Learn more about cookies